zarejestruj się PL EN PT


login: hasło:Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Przed przystąpieniem do korzystania z usług Portalu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym Regulaminem.


1. Postanowienia ogólne

1.1. MagnesPhoto.com jest serwisem internetowym (dalej zwanym „Portalem”), którego wydawcą jest VIPPORTFOLIO sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338958 (dalej zwanym „Usługodawcą”).

1.2. Portal jest serwisem, w którym każdy Usługobiorca będzie mógł umieszczać swoje materiały. Każdy z Usługobiorców będzie mógł korzystać z zasobów Portalu w zależności od przysługujących mu uprawnień.

1.3. Portal umożliwiać będzie kontakt pomiędzy poszczególnymi Usługobiorcami, m. in. w celu wymiany informacji, doświadczenia i wzajemnego świadczenia usług pomiędzy Usługobiorcami.

1.4. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa Usługobiorcy będą mogli wykorzystywać zasoby portalu w celach komercyjnych albo prywatnych.

1.5. Każda osoba (dalej zwana „Usługobiorcą”), korzystająca z Portalu, zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę.

1.6. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usług przy użyciu strony www.magnesphoto.com lub złożenie zamówienia przez pocztę elektroniczną jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

1.7. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze strony Portalu w jakikolwiek sposób w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione. Wszelkie teksty, materiały, opracowania oraz każdy element, jak również układy graficzne znajdujące się w Portalu podlegają ochronione prawnej.

1.8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje Usługobiorców Portalu podejmowane na podstawie informacji i narzędzi udostępnianych na stronach Portalu.

1.9. Poglądów wyrażonych w materiałach prezentowanych na stronach serwisu nie należy utożsamiać z poglądami bądź stanowiskiem Usługodawcy.

1.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania Materiałów naruszających powszechnie obowiązujące prawo lub postanowienia Regulaminu.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

2.1. Usługodawca - VIPPORTFOLIO sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Bolesława Prusa 19/5, 05-800 Pruszków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000338958, REGON 142049594, NIP 5341582023.

2.2. Usługobiorca - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna, korzystająca z usług oferowanych przez Portal.

2.3. Usługa bezpłatna - usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu, bez pobierania opłaty.

2.4. Usługa płatna - usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu za uprzednim pobraniem opłaty.

2.5. Materiały – należy rozumieć przez to, wszelkie treści, informacje, pliki lub aplikacje dostarczane przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji lub podczas korzystania z Portalu, w tym w przesyłanej poczcie elektronicznej oraz zamieszczane na forach dyskusyjnych. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczonych lub przesłanych przez siebie Materiałów.

2.6. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

3. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

3.1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z usług bezpłatnych i płatnych oferowanych przez Usługodawcę warunki techniczne świadczenia usług droga elektroniczną, zakres odpowiedzialności Usługobiorców i Usługodawcy oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

3.2. Zapoznanie się z Regulaminem jest warunkiem korzystania z usług bezpłatnych i płatnych. Przystąpienie do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę, rozumiane będzie jako zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

4. Rejestracja

4.1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, rejestracja odbywa się przez formularz znajdujący się na stronie www.magnesphoto.com lub w inny sposób określony przez Usługodawcę.

4.2. Usługobiorca może w każdej chwili anulować swoją rejestrację. Samodzielne anulowanie rejestracji przez Usługobiorcę jest odwracalne. Usługobiorca może dokonać ponownej rejestracji podając ten sam adres e-mail. Anulowanie rejestracji przez Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy jest nieodwracalne. Usługobiorca nie może ponowić rejestracji na ten sam adres e-mail.

4.3. Usługobiorca zobowiązuje się do wpisania prawidłowych danych w przypadku korzystania z usług płatnych. Podanie nieprawdziwych danych upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji świadczenia usług płatnych.

4.4. W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy rejestracji, Usługobiorca obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. W przeciwnym razie Usługodawca będzie mógł zaprzestać świadczenia usług płatnych.

4.5. Usługobiorca może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych innych niż dotyczących korzystania z Portalu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż korzystanie z Portalu jest całkowicie dobrowolne i nie stanowi warunku korzystania z Portalu. Ponadto, Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

4.6. Usługobiorca może być poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Zgoda taka jest całkowicie dobrowolna i nie stanowi warunku korzystania z Portalu.

4.7. Wszelkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę podczas rejestracji będą chronione przez Usługodawcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. O. z 2002 roku, nr 101, poz. 926) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204). Dane Usługobiorców nie będą udostępnianie osobom trzecim bez uprzedniej zgody Usługobiorcy, którego te dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji, gdy o dane takie wystąpi upoważniony organ lub instytucja.

5. Korzystanie z usług Portalu

5.1. Usługodawca informuje, że wszelkie teksty, znaki towarowe, dokumenty, fotografie i inne dzieła oraz elementy portalu chronione są prawem autorskim. Udostępnienie ich w ramach świadczenia usług bezpłatnych i płatnych nie stanowi zezwolenia na ich niedozwolone użycie. Korzystanie z usług bezpłatnych i płatnych jest dobrowolne. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usług bezpłatnych i płatnych poprzez anulowanie rejestracji.

5.2. Usługobiorca oświadcza, że jest pełnoletni lub korzysta z Portalu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Usługobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać Portalu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych Usługobiorców Portalu.

5.3. Usługobiorca zobowiązuje się również nie korzystać z Portalu w sposób naruszający prawo, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

6.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane świadczenie usług bezpłatnych i płatnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bezpłatnych i płatnych z przyczyn technicznych i wynikających ze zdarzeń losowych oraz z innych przyczyn, w szczególności z przyczyn ekonomicznych.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej, a także ingerencje podmiotów trzecich.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo, za uprzednim powiadomienie Usługobiorców za pośrednictwem strony internetowej Portalu, do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących spowodować chwilowe utrudnienia w korzystaniu z usług lub uniemożliwić możliwość z ich korzystania.

6.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Usługodawca ma prawo, ze względu na bezpieczeństwo lub stabilność systemu, do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców.

6.5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z wykorzystania materiałów zamieszczonych w Portalu.

6.6. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, jak również o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Informacje te udostępnione będą na stronie internetowej Portalu.

6.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Usługobiorcy w przypadku niedozwolonego tj. niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub przepisami Regulaminu, skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę. Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach, z jednoczesnym żądaniem ich zaprzestania.

7. Rodzaje usług oferowanych przez Usługodawcę

7.1. Usługi bezpłatne świadczone przez Usługodawcę.

7.1.1. Z usług bezpłatnych świadczonych przez Usługodawcę korzystać będzie mógł każdy Usługobiorca.

7.1.2. Usługi bezpłatne polegać będą na możliwości przeglądania przez Usługobiorców zasobów Portalu.

7.2. Usługi płatne świadczone przez Usługodawcę.

7.2.1. Każdy z Usługobiorców będzie mógł korzystać z usług płatnych dopiero po uprzednim wykupieniu jednego z trzech poziomów dostępu.

7.2.2. Poziom pierwszy - Premium. Opłata roczna wynosi 100 zł. netto + podatek VAT. Już teraz 50% rabatu. Promocja do 09.01.2011.

7.2.3. Poziom drugi – Premium Pro. Opłata roczna wynosi 200 zł. netto + podatek VAT na rok. Już teraz 50% rabatu. Promocja do 09.01.2011.

7.2.4. Poziom trzeci – Biznes Fotokast. Opłata roczna wynosi 400 zł. netto + podatek VAT na rok. Już teraz 50% rabatu. Promocja do 09.01.2011.

7.2.5. Dokładny zakres usług płatnych zdefiniowany jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

8.1. Usługodawca będzie świadczył usługi na rzecz Usługobiorcy na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów HTML powiązanych z siecią Internet.

8.3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Usługobiorców wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja wymienionych elementów umożliwi korzystanie z wszystkich funkcjonalności Portalu. Ponadto w Portalu mogą występować rozwiązania wymagające określonych - specjalnych konfiguracji komputera Usługobiorcy.

8.4. Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie rozwiązywać problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego Usługobiorca korzysta, a na które Usługodawca nie ma wpływu.

8.5. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej.

8.6. Usługobiorca zobowiązuje się do nie dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub za ich pośrednictwem treści, które mogłyby:

a) spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą udział w świadczeniu usług;

b) naruszać dobra osobiste osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

8.7. Usługodawca szanuje prywatność użytkowników Portalu. Usługodawca informuje, że Materiały wprowadzane przez Usługobiorców do Portalu będą publicznie dostępne. Nie dotyczy to danych osobowych Usługobiorcy. Dane osobowe Usługobiorców będą upublicznione, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę.

8.8. W trakcie korzystania z Portalu, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:
a) zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje, jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
b) czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
c) w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
d) informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
e) inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616;
f) dane osobowe użytkowników, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w Portalu (formularzu rejestracyjnym oraz innych formularzach).

8. 8. Dane, o których mowa w ust. 8.8 są gromadzone na czas nieokreślony. Dane te mogą być przekazane osobom trzecim, uprawnionym organom i instytucjom, jeżeli wymaga tego prawo.

9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

9.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z usługi lub poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej, którego wypełnienie równoznaczne jest z zamówieniem usługi.

9.2. Niniejszy regulamin udostępniony jest Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej o www.magnesphoto.com, w formie, która umożliwi pobranie, utrwalenie i wykonanie wydruku niniejszego regulaminu.

9.3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane przez Usługodawcę mogą być również zawierane z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 roku, nr 130, poz. 1450) o ile wynika to z regulaminów, o których mowa w § 3 lub jest to technicznie możliwe.

9.4. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionych usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej usługi określają odrębne regulaminy tych usług, a w razie ich braku, obowiązujące przepisy prawa właściwego ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i ze względu na zaistniałe okoliczności faktyczne.

9.5. Usługodawca może przesyłać drogą elektroniczną informacje o charakterze marketingowo - handlowym na podany adres e-mail Usługobiorcy, za uprzednią zgodą Usługobiorcy.

9.6. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji podczas rejestracji na stronie internetowej Usługodawcy.

9.7. Adres e-mail Usługobiorcy wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania informacji zamówionych przez Usługobiorcę i takich informacji, na których otrzymywanie wyraził on zgodę.

9.8. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje zamówienie.

10. Reklamacje i tryb postępowania

10.1. Usługobiorcy mogą składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres e - mail: info@magnesphoto.com.

10.2. Reklamacje wnosi się w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa była lub miała być wykonana.

10.3. Reklamacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie Usługobiorcy oraz dokładny opis problemu, którego reklamacja dotyczy.

10.4. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatrzy w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną.

10.5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja nie zostanie uwzględniona.

11. Obowiązywanie i zmiany regulaminu

11.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie Portalu.

11.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Portalu.

11.3. Usługodawca każdorazowo powiadomi Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Portalu o zmianach w regulaminie.

11.4. Informacja o zmianach w regulaminie dostępna będzie na stronie internetowej Portalu.

12. Postanowienia końcowe.

12.1. W przypadkach nie uregulowanych w Regulaminie, stosuje się odpowiednio postanowienia ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002r.).

12.2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

12.3. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a treścią zawartych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.

 

----------------

13. Załącznik nr 1

ZAKRES USŁUG PŁATNYCH (PREMIUM, PREMIUM PRO, BIZNES FOTOKAST) ORAZ BEZPŁATNYCH (STANDARD).

 

13.1. Usługobiorca może zakładać konto na Portalu poprzez rejestrację oraz będzie mógł korzystać z usług płatnych dopiero po uprzednim wykupieniu jednego z trzech poziomów dostępu:

13.1.1. Poziom pierwszy - Premium. Opłata wynosi 122 zł. brutto na rok.

Poziom pierwszy konta zapewnia Usługobiorcy usługę z bazą zdjęć z maksymalną ich ilością do 500 sztuk  (KAŻDE ZDJĘCIE MOŻE MIEĆ ROZMIAR DO 1 MB) oraz realizację czterech foto/videokastów rocznie, przy pomocy dostępnej na Portalu usługi on-line, do celów wyłącznie niekomercyjnych oraz bez brandingu Magnes Photo.

13.1.2. Poziom drugi – Premium Pro . Opłata wynosi 244 zł. brutto na rok.

Poziom drugi konta zapewnia Usługobiorcy usługę z galerią o nieograniczonej ilości zdjęć (KAŻDE ZDJĘCIE MOŻE MIEĆ ROZMIAR DO 1 MB) oraz realizację ośmiu foto/videokastów rocznie, przy pomocy dostępnej na Portalu usługi on-line, do celów niekomercyjnych lub komercyjnych oraz bez brandingu Magnes Photo.

13.1.3. Poziom trzeci – Biznes Fotokast. Opłata wynosi 488 zł. brutto na rok.

Poziom trzeci konta jest specjalną usługą dla Usługobiorców, którzy będą realizować foto/videokasty przede wszystkim w celach komercyjnych. Ten rodzaj konta zapewnia Usługobiorcy możliwość realizacji foto/viedokastów bez ilościowego ograniczenia, przy pomocy dostępnej na Portalu usługi on-line, do celów niekomercyjnych lub komercyjnych oraz bez brandingu Magnes Photo. Konto Biznes Fotokast zapewnia Usługobiorcy usługę z galerią o nieograniczonej ilości zdjęć (KAŻDE ZDJĘCIE MOŻE MIEĆ ROZMIAR DO 1 MB).

 

13.2. Usługobiorca może zakładać konto na Portalu poprzez rejestrację oraz będzie mógł korzystać z usług bezpłatnych po uprzednim założeniu konta Standard.

13.2.1. Poziom podstawowy - bezpłatne konto Standard. Bezpłatne konto zapewnia Usługobiorcy konto z galerią zdjęć do 15 sztuk (KAŻDE ZDJĘCIE MOŻE MIEĆ ROZMIAR DO 1 MB). Usługobiorca nie ma dostępu do usługi foto/videokastów.VIP PORTFOLIO Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10,
02-672 Warszawa